Cơ cấu tổ chức Công ty xây dựng Mắt Rồng:

 • Ban lãnh đạo gồm 03 người : 1 Giám đốc và 02 phó giám đốc.
 • Phòng Tài chính – Kế toán.
 • Phòng Kỹ Thuật.
 • Phòng Tổ chức – Hành chính.
 • Phòng Kế Hoach.
 • Ban chỉ huy công trình, Đội thi công.(Xây dựng nhà uy tín)

Tổ chức nhân sự công ty Mắt Rồng

Nhân sự:

 • Tổng nhân sự hiện có: 120 người
 • Trình độ đại học: 10 người
 • Trình độ cao đẳng, trung cấp: 10 người
 • Công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông: 100 người

Trong đó:

 • Công nhân 5/7 : 20 người
 • Công nhân 4/7 : 15 người
 • Công nhân 3/7 : 10 người
 • Công nhân phổ thông : 55 người

Tổ chức nhân sự Mắt Rồng Group

MỐI QUAN HỆ VÀ TRÁCH NHIỆM:

 • Giám đốc điều hành phụ trách tổng thể mọi vấn đề về kinh tế, tài chính và kế hoạch kỹ thuật.
 • Phó giám đốc thường trực giúp Giám đốc điều hành toàn bộ dự án và khi cần có thể thay thế Giám đốc để phụ trách chung. Giám đốc và phó giám đốc thông qua các bộ phận kế hoạch, vật tư, tài chính, hành chính và nhất là thông qua Chủ nhiệm kỹ thuật điều hành thi công để điều hành việc triển khai thi công các hạng mục đúng tiến độ của hợp đồng, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.
 • Các phòng kế hoạch, tài chính, vật tư, hành chính giúp việc giám đốc và phó giám đốc các lĩnh vực trên.
 • Chủ nhiệm kỹ thuật thay giám đốc, phó giám đốc chỉ đạo cụ thể đội thi công và chỉ đạo 2 bộ phận là KCS và thí nghiệm để kiểm tra, kiểm soát chất lượng các hạng mục công trình và đưa ra các chỉ tiêu chất lượng cho các hạng mục công trình.
 • Các tổ thi công các hạng mục thực hiện kế hoạch thi công đúng tiến độ các hạng mục từ chủ nhiệm kỹ thuật điều hành thi công.
 • Các bộ phận cũng có thể phản ánh trực tiếp những vấn đề quan trọng lên chủ nhiệm công trình để công trình luôn thực hiện đúng hợp đồng đã ký giữa bên mời thầu và nhà thầu.